Adatkezelési tájékoztató

PREAMBULUM

 

A Labours Hungary Korlátolt Felelősségi Társaság www.labours.hu honlap célja, hogy tanácsadás, szervezetfejlesztés, munkaerő-közvetítés, mediáció és coaching szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtson leendő partnerei számára. A honlaplátogatók a www.labours.hu weboldalon

 • a szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt olvashatnak,
 • ajánlatot kérhetnek,
 • hírlevélre feliratkozhatnak,
 • kitölthetik az online munkaköri adatlapot,
 • chatelést kezdeményezhetnek.

A jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 10., Cégjegyzékszám: 1509-084227, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által a www.elabours.hu weboldal (a továbbiakban: Felület) szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. A honlaphoz bárki, böngészők, álláskeresők, munkavállalók, felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) hozzáférhetnek.

 

A Felhasználók a Felületre történő belépéssel és a Felület használatával magára nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Tájékoztatót.  A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető. A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Felület használatával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely szolgáltatás igénybevételekor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A Felhasználó a www.labours.hu weboldalon igénybe vett ajánlatkérésével, hírlevélfeliratkozásával, online munkaköri adatlap kitöltésével, chat kezdeményezésével ezen hozzájárulását megerősíti és elfogadja, hogy ezzel egyidejűleg adatot is szolgáltat. Egyetért, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Felület egyes részei látogatásához, ajánlatkéréshez, hírlevélhez, online munkaköri adatlaphoz szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti. A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. Kérjük és javasoljuk, hogy a felületet csak 16. életévüket betöltött személyek használják.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

 

Adatkezelő megnevezése: Labours Hungary Kft.

Adatkezelő székhelye: 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 10.

Adatkezelő adószáma: 25903515-2-15

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 15-09-084227

Adatkezelőt nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelő telefonszáma: + 36 70 315 1326

Adatkezelő e-mail címe: bostayeva@labours.hu

 

FOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személyek különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeteknél keletkezett, az Érintettel kapcsolatba hozható, valamint büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és adatkezelésének megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozás céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Személyes adat nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

ADATKEZELÉS ELVEI

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.  A személyes adatokat kezelő és az azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintett – egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából  kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG ELVE

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt.tv.”)

A Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságon kívüli adattovábbítás és a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha:

 • az Érintett ehhez hozzájárult,
 • ezt jogszabály megengedi,

és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

labours.hu HONLAP ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

 

Adatkezelő a https://www.labours.hu honlapot üzemelteti.

A honlaphoz a Felhasználók személyes adataik megadása nélkül hozzáférhetnek. A honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhetnek információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a Felhasználókról. Az Adatkezelő testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. (és e Adatkezelési tájékoztató) hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. A Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Felületen található „Iratkozz fel hírlevelünk!” menüpontban megadják az e-mail címüket és a „Feliratkozás” gomb megnyomásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő hírlevelet küldjön. A hírlevélküldő szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

KEZELT ADATOK KÖRE:

 1. E-mail cím

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A hírlevélre feliratkozó Felhasználók folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Adatbázisban (Mysql) elektronikusan

ADATTÁROLÁS HELYE

Center Webhost Kft. – szerver

Az Érintett hírlevél szolgáltatásról korlátozás és indoklás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az Érintett adatait. Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • az Adatkezelő levelezési címére küldött levélbe 

AJÁNLATKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő által üzemeltetetett weboldalon lehetőség van az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan ajánlat, illetve egyéb információk kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

KEZELT ADATOK KÖRE:

 1. Név
 2. E-mail
 3. Telefonszám

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, illetve a Felhasználók kérésére árajánlat küldése.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Adatbázisban (Mysql) elektronikusan

ADATTÁROLÁS HELYE

Center Webhost Kft. – szerver

 

OLINE MUNKAKÖRI ADATLAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon lehetőség van Online munkaköri adatlap kitöltésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

KEZELT ADATOK KÖRE:

 1. Név
 2. E-mail cím
 3. Telefonszám
 4. Munkakör megnevezése
 5. Munkáltató megnevezése
 6. Kapcsolattartó neve
 7. Kapcsolattartó telefonszáma
 8. Kapcsolattartó e-mail címe
 9. Munkavégzés helye
 10. Feladatok
 11. Elvárások
 12. Előny
 13. Elvárt végzettség
 14. Munkarend
 15. Nyelvtudás

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, illetve a Felhasználók kérésére ajánlat küldése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Adatbázisban (Mysql) elektronikusan

ADATTÁROLÁS HELYE

Center Webhost Kft. – szerver

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg. A Szolgáltató a személyes adatot törli, amennyiben:

 1. a) kezelése jogellenes,
 2. b) azt az Érintett kéri,
 3. c) az adatkezelés célja megszűnt, Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-084227 Céget nyilvántartó bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 10.
 4. d) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

A Szolgáltató az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltató az okozott kárt megtéríti, amennyiben az Érintett adatait jogellenesen kezelte vagy a technikai adatvédelem követelményeit megszegte. A Szolgáltató azonban mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése merülne fel, kérjük, jelezze azt az info@labours.hu e-mail címen. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

SZERZŐI JOGOK

 

A Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság weboldala, az azon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Labours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság jogi eljárásokat kezdeményez.

 

TÁJÉKOZTATÁS MÓDOSÍTÁSA

 

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Felületen történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Adatkezelési tájékoztató 2018. május 1. napjától hatályos.

 

Budapest, 2018. május 1.

 

Scroll to Top